Dopravní nehoda

Stali jste se obětí dopravní nehody?

dopravni-nehoda.svg

Nejste spokojeni s tím, co uznala pojišťovna

Pojišťovny jsou podnikatelé, snaží se maximalizovat zisk výběrem co nejvyššího pojistného a vynaložením co nejnižšího pojistného plnění. Z naší zkušenosti víme, že pojišťovny zohledňují fakt, zda poškození jednají sami za sebe, nebo za ně vystupuje advokát. V druhém případě poškozený snáze dosáhne odpovídajícího pojistného plnění, aniž by musel věc řešit soudní cestou.

Kdo zaplatí škodu, když viník dopravní nehody nemá peníze na zaplacení

Viník nehody bude pravděpodobně účastníkem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Povinné ručení plní tu funkci, že poškozený se domůže náhrady, která mu náleží, protože ji zaplatí pojišťovna viníka dopravní nehody. U pojišťovny lze předpokládat – na rozdíl od viníka dopravní nehody, že bude solventní. Řada lidí o této možnosti neví, případně si není jistá, na co vše má nárok. Díky naší zkušenosti s touto problematikou dokážeme pro poškozené zajistit často vyšší náhradu škody (újmy), než by vyjednal samotný poškozený. Pojišťovna viníka nehody zpravidla uhradí i náklady právního zastoupení. To, že pojišťovna váš požadavek neuzná nebo uzná pouze z části, neznamená, že nemáte na požadovanou částku právo. V takovém případě je nezbytné nárok uplatnit u soudu.

Není jasně stanoveno, kdo je viníkem nehody

Poškozený musí iniciovat zpracování znaleckého posudku, případně alternativního znaleckého posudku, který postaví na jisto průběh nehody, případně vyvrátí verzi tvrzenou škůdcem. Můžeme vám pomoci se zajištěním takového znaleckého posudku. V některých případech nelze viníka dopravní nehody určit.

Odškodnění duševních útrap

Oběti dopravní nehody někdy trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Poškozený má v takovém případě závažné psychické následky spojené s dopravní nehodou, zjednodušeně řečeno trauma. Pokud je porucha prokazatelně diagnostikována, pak i v tomto případě náleží poškozenému náhrada takové újmy - odškodnění duševních útrap.

Na jakou náhradu mám nárok v případě újmy na zdraví

Při ublížení na zdraví má škůdce povinnost odčinit újmu peněžitou náhradou, která plně vyvažuje vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy. Vznikla-li vám poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti, nahradí škůdce i ztížení společenského uplatnění. Výše náhrady se určuje dle charakteru a závažnosti újmy. Ke stanovení výše náhrady vypracoval Nejvyšší soud s dalšími odborníky metodiku, která podrobně medicínsky systematizuje jednotlivé druhy zdravotní újmy a současně výši náhrady stanovuje s ohledem na individuální poměry poškozeného, zejména věk, rozsah a kvalitu předchozího společenského zapojení, případně další významné okolnosti uvedené v § 2957 občanského zákoníku. Nemajetkovou újmou jsou i duševní (psychické) útrapy, které je viník povinen odškodnit. Při ublížení na zdraví má škůdce dále povinnost odčinit újmu na jmění, a to zejména náhradu ztráty na výdělku a náhradu za bezplatně poskytované práce. Konal-li poškozený bezplatně práce například pro svoje staré nemohoucí rodiče v jejich domácnosti, je povinností škůdce nahradit hodnotu bezplatně konaných prací formou vypláceného důchodu těm, v jejichž prospěch byly práce poskytovány.

Zpět