Pomůžeme vám s náhradou škody

Jsme advokáti z Kladna a specializujeme se na náhradu škody. Pomůžeme vám zjistit, na co máte nárok, a ten uplatnit.

Kontaktujte nás
Zajistíme komunikaci se zaměstnavatelem
Pomůžeme zjistit výši vašeho nároku
Uplatníme váš nárok u škůdce a pojišťovny
Uplatníme vaše nároky žalobou u soudu
Povedeme za vás soudní spor

Jaké situace vám pomůžeme vyřešit

Co dělat, když utrpíte pracovní úraz

Důležité je neprodleně oznámit vzniklý pracovní úraz zaměstnavateli. Ten je povinen dle zákoníku práce vést knihu pracovních úrazů. Během trvání pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen vám každý měsíc doplatit ztrátu na výdělku. Pokud v důsledku pracovního úrazu nemůžete vykonávat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen nahradit ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a v některých případech i hradit rentu. Pomůžeme vám, pokud váš zaměstnavatel nekomunikuje, odmítá vaše požadavky nebo nevíte, na co máte právo a jak svůj nárok na náhradu škody uplatnit.

Kdo zaplatí náhradu újmy po pracovním úrazu, když zaměstnavatel nemá peníze

Dle zákoníku práce je každý zaměstnavatel účastníkem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, na které je povinen během pracovního poměru se zaměstnancem platit pravidelně pojistné. Zaměstnavatel má nárok, aby za něj pojišťovna zaplatila náhradu zaměstnanci za újmu, která mu vznikne v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pozůstalým usmrceného zaměstnance náleží právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené úmrtím blízké osoby. Pojišťovna zpravidla hradí i další náklady, které vzniknou v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu újmy.

Kdo zaplatí soudní poplatek

Žalobce, který se domáhá náhrady nemajetkové újmy na zdraví je od placení soudního poplatku osvobozen. O zaplacení soudního poplatku státu rozhodne soud při skončení řízení a zpravidla uloží jeho zaplacení neúspěšné straně.

Trpím určitou chorobou a mám za to, že se jedná o nemoc z povolání

Výčet nemocí z povolání je obsažen v nařízení vlády č. 290/1995 Sb. a je tzv. taxativní. Nemocemi z povolání jsou proto jenom a právě choroby obsažené v citovaném nařízení vlády. Jiné choroby, byť by jejich příčinou byl výkon zaměstnání, nemoci z povolání nejsou.

Jak se stanoví nemoc z povolání

Nemoc z povolání stanoví specializované zdravotnické zařízení na základě vyšetření. Nemoc musí být obsažena v taxativním výčtu nemocí z povolání. Zároveň musel poškozený objektivně pracoval za podmínek, při nichž nemoc z povolání vzniká.

Nevím, na co mám v případě nemoci z povolání nárok

Poškozený má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a průměrným výdělkem), náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dorovnání rozdílu mezi příjmem zpravidla v jiném zaměstnání a dosud dosahovaným výdělkem), bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení a další.

Kdo zaplatí náhradu újmy po nemoci z povolání, když zaměstnavatel nemá peníze

Dle zákoníku práce je každý zaměstnavatel účastníkem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při nemoci z povolání, na které je povinen během pracovního poměru se zaměstnancem platit pravidelně pojistné. Zaměstnavatel má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila náhradu zaměstnanci za újmu, která mu vznikne v důsledku nemoci z povolání.

Nesouhlasím s lékařským posudkem

Proti posudku o zdravotní způsobilosti nebo nemoci z povolání, se kterým nesouhlasíte, je možno podat do deseti pracovních dnů od jeho prokazatelného předání návrh na přezkum krajským úřadem. Správnost posudku nebo rozhodnutí krajského úřadu může být zpochybňována v řízení před soudem v rámci pracovně právních sporů (např. o rozvázání pracovního poměru nebo o náhradě škody). V takovém případě soud zpravidla ustoví znalce z oboru lékařství, který ve znaleckém posudku udělá závěr k přezkoumávané otázce.

Nejste spokojeni s tím, co uznala pojišťovna

Pojišťovny jsou podnikatelé, snaží se maximalizovat zisk výběrem co nejvyššího pojistného a vynaložením co nejnižšího pojistného plnění. Z naší zkušenosti víme, že pojišťovny zohledňují fakt, zda poškození jednají sami za sebe, nebo za ně vystupuje advokát. V druhém případě poškozený snáze dosáhne odpovídajícího pojistného plnění, aniž by musel věc řešit soudní cestou.

Kdo zaplatí škodu, když viník dopravní nehody nemá peníze na zaplacení

Viník nehody bude pravděpodobně účastníkem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Povinné ručení plní tu funkci, že poškozený se domůže náhrady, která mu náleží, protože ji zaplatí pojišťovna viníka dopravní nehody. U pojišťovny lze předpokládat – na rozdíl od viníka dopravní nehody, že bude solventní. Řada lidí o této možnosti neví, případně si není jistá, na co vše má nárok. Díky naší zkušenosti s touto problematikou dokážeme pro poškozené zajistit často vyšší náhradu škody (újmy), než by vyjednal samotný poškozený. Pojišťovna viníka nehody zpravidla uhradí i náklady právního zastoupení. To, že pojišťovna váš požadavek neuzná nebo uzná pouze z části, neznamená, že nemáte na požadovanou částku právo. V takovém případě je nezbytné nárok uplatnit u soudu.

Není jasně stanoveno, kdo je viníkem nehody

Poškozený musí iniciovat zpracování znaleckého posudku, případně alternativního znaleckého posudku, který postaví na jisto průběh nehody, případně vyvrátí verzi tvrzenou škůdcem. Můžeme vám pomoci se zajištěním takového znaleckého posudku. V některých případech nelze viníka dopravní nehody určit.

Odškodnění duševních útrap

Oběti dopravní nehody někdy trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Poškozený má v takovém případě závažné psychické následky spojené s dopravní nehodou, zjednodušeně řečeno trauma. Pokud je porucha prokazatelně diagnostikována, pak i v tomto případě náleží poškozenému náhrada takové újmy - odškodnění duševních útrap.

Na jakou náhradu mám nárok v případě újmy na zdraví

Při ublížení na zdraví má škůdce povinnost odčinit újmu peněžitou náhradou, která plně vyvažuje vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy. Vznikla-li vám poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti, nahradí škůdce i ztížení společenského uplatnění. Výše náhrady se určuje dle charakteru a závažnosti újmy. Ke stanovení výše náhrady vypracoval Nejvyšší soud s dalšími odborníky metodiku, která podrobně medicínsky systematizuje jednotlivé druhy zdravotní újmy a současně výši náhrady stanovuje s ohledem na individuální poměry poškozeného, zejména věk, rozsah a kvalitu předchozího společenského zapojení, případně další významné okolnosti uvedené v § 2957 občanského zákoníku. Nemajetkovou újmou jsou i duševní (psychické) útrapy, které je viník povinen odškodnit. Při ublížení na zdraví má škůdce dále povinnost odčinit újmu na jmění, a to zejména náhradu ztráty na výdělku a náhradu za bezplatně poskytované práce. Konal-li poškozený bezplatně práce například pro svoje staré nemohoucí rodiče v jejich domácnosti, je povinností škůdce nahradit hodnotu bezplatně konaných prací formou vypláceného důchodu těm, v jejichž prospěch byly práce poskytovány.

Pokud jste v podobné situaci, sjednejte si s námi schůzku.

Kontaktujte nás

Spolupráce s námi

1.

Kontakt

Zavolejte nám, napište e-mail nebo použijte kontaktní formulář. Domluvíme se na termínu schůzky.

2.

Osobní schůzka

Na schůzce pečlivě probereme váš případ. Pokud budete chtít, dohodneme se na další spolupráci.

3.

Jednání

Budeme za vás jednat s protistranou. V případě, že protistrana nárok odmítne, podáme za vás žalobu k soudu.

4.

Výsledek

Budeme se snažit prosadit váš nárok před soudem.

?

Kolik stojí naše právní služby

Zjistit více

Úvodní konzultace a prvotní rozbor vaší situace stojí 2 000 Kč. Dohodneme-li se na spolupráci a bude-li vám uhrazena náhrada škody, zaplatíte nám z ní předem sjednanou odměnu.

Kdo jsme

Jsme advokátní kancelář, která byla založena před více než třiceti lety. Působíme v Kladně, ale našimi klienty ve věcech náhrady škody/újmy jsou lidé i z okresů Rakovník, Beroun, Mělník nebo z Prahy. Specializujeme se na náhradu škody (újmy) na zdraví zejména v důsledku pracovních úrazů nebo dopravních nehod. V soudních řízeních o náhradě škody (nemajetkové újmy) jsme pomohli řadě klientů, kteří díky naší práci získali finanční náhrady celkem v řádu moha milionů korun.

JUDr. Ladislav Šustr, Ph.D.

JUDr. Ladislav Šustr, Ph.D.

samostatný advokát

JUDr. Jan Holub, LL.M.

JUDr. Jan Holub, LL.M.

samostatný advokát

Slovníček pojmů

Zde najdete vysvětlení některých pojmů týkajících se náhrady škody.

Příběhy

Pracovní úraz v pekárně

Paní Nováková byla od března 2009 zaměstnaná jako pekařská dělnice ve velké pekárně u Kladna. Její mzda činila 12 000 Kč. V dubnu 2009 utrpěla pracovní úraz, když jí při obsluze výrobní linka vtáhla pravou ruku to vnitřního mechanismu. V…

Zjistit více

Chodkyně sražená autem

V říjnu 2016 způsobil pan Josef Neopatrný jako řidič automobilu na ulici Rychlá v Kladně dopravní nehodu. Srazil paní Marii Novákovou, která přecházela vozovku na přechodu pro chodce. V důsledku dopravní nehody utrpěla Marie Nováková mnohočetná…

Zjistit více

Náhrada při úmrtí

Martinovi, synovi paní Marie, bylo sedmnáct let, když se s kamarády vydal na projížďku autem. Auto řídil hoch ze sousední vesnice, kterému ještě nebylo 18 let a neměl řidičský průkaz. Martin seděl vzadu za spolujezdcem a nepřipoutal se. Při…

Zjistit více

Pracovní úraz ve strojírně

Pan Novák byl od února 2010 zaměstnán jako obráběč kovů ve strojírně a jeho průměrná mzda činila 30 000 Kč. V roce 2013 utrpěl pracovní úraz. V pracovní neschopnosti byl po dobu jednoho roku a devíti měsíců a poté byl převeden na jinou práci se…

Zjistit více

Pracovní úraz v dílně

Pan Novotný ze Slovenska byl od roku 2002 zaměstnán jako zámečník-svářeč. V roce 2006 utrpěl pracovní úraz se závažným poraněním hlavy a krku. V důsledku pracovního úrazu byl přerušovaně v pracovní neschopnosti po dobu více než dvou let, přičemž…

Zjistit více

Pracovní úraz při řízení kamionu

Pan Pospíšil byl od září 2011 zaměstnán jako řidič – závozník u dopravní společnosti. O rok později si přivodil těžký pracovní úraz, když se stal účastníkem dopravní nehody v rámci výkonu pracovních povinností. V důsledku pracovního úrazu byl…

Zjistit více

Úraz ruky v továrně na gramodesky

Paní Veronika pracovala od r. 2011 jako dělnice v továrně na gramodesky. V listopadu 2016 utrpěla pracovní úraz pravé ruky. V pracovní neschopnosti byla do r. 2018. Před úrazem Veronika vydělávala průměrně asi 23.000 Kč hrubého.…

Zjistit více

Blog

Náhrada nemajetkové újmy při spoluzavinění poškozeného

15. Listopad 2023

Velmi často nastávají situace, při kterých vznikne újma na zdraví, avšak za tento nastalý následek mohou různými podíly jak škůdce, tak poškozený. V konkrétních případech je tak třeba zkoumat, zda existují příčiny vzniku nemajetkové újmy také na straně poškozeného, případně jaké a jakým podílem se na vzniklé újmě sám poškozený podílel. Takovými příčinami však nemusí být pouze protiprávní jednání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.08.2018, sp. zn. 25 Cdo 3836/2017), ale také neobezřetné, neopatrné či lehkovážné konání (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2016, sp. zn. 25 Cdo 4842/2015).

Mezi příčinami na straně poškozeného i škůdce a nastalým následkem musí však být příčinná souvislost. Je tedy i na straně poškozeného možné brát v potaz jen takové jednání či opomenutí, které bylo alespoň jednou z příčin vzniku nemajetkové újmy. Zda konkrétní jednání poškozeného je příčinou nastalého následku se zjišťuje tzv. teorií podmínky, tedy zjišťuje se, zda by nastalá újma, stejným způsobem, na stejném místě a ve stejný čas, nastala i kdyby k danému jednání na straně poškozeného nedošlo.

Jestliže mezi jednáním poškozeného a jemu vzniklé nemajetkové újmě je příčinná souvislost, povinnost škůdce nahradit nemajetkovou újmu se poměrně sníží dle § 2918 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Jestliže je však jednání jedné strany v poměru k jednání druhé strany natolik nepatrné, že jej lze považovat za zanedbatelné, škoda se mezi strany dle § 2918 odst. 2 občanského zákoníku nedělí (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.05.2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001).

Zjistit více

Odškodnění příbuzných při úmrtí nebo závažném ublížení na zdraví

7. Září 2023

V případě, že byla osoba, tedy primární oběť, usmrcena či jí bylo zvlášť závažným způsobem ublíženo na zdraví, a to protiprávním jednáním, náleží § 2959 občanského zákoníku příbuzným a osobám blízkým (tedy tzv. sekundárním obětem) peněžitá náhrada vyvažující jejich utrpení.  Utrpení sekundárních obětí představují zpravidla jejich duševní útrapy, které nepříznivě ovlivňují psychickou sféru člověka, v důsledku újmy způsobené primární oběti. Může se jednat o stavy smutku, nespavost, zvýšenou citlivost, podrážděnost, ztrátu životní perspektivy, obavy o budoucnost a mnoho dalších stavů. Při určení výše nemajetkové újmy se vychází, na straně poškozených, zejména z intenzity vztahu primární a sekundární oběti, věku primární oběti a pozůstalých, existenční závislosti na prinmární oběti, časové a místní blízkosti sekundární oběti k neštěstí a ze způsobu, jakým bylo neštěstí vnímáno. Na straně škůdce se přihlíží k jeho postoji, dopadu události do jeho duševní sféry, jeho majetkovým poměrům a míře zavinění (srov. např. nález Ústavního soudu z 22.12.2015 sp.zn. I. US 2844/14). Obvyklá výše náhrady nemajetkové újmy se pohybuje kolem 20ti násobku průměrné mzdy v národním hospodářství pro osoby nejbližší, tedy děti, rodiče a manžele. Tento rozsah náhrady nemajetkové škody však může být v případech vyšší intenzity a dopadu na sekundární oběť překročen, a to i v případě jiných osob blízkých. V některých extrémně závažných případech poškození zdraví (např. při vegetativním stavu primárního poškozeného) může utrpení blízkých osob dosahovat i vyšší intenzity než v případě usmrcení, a tedy může být vyšší i náhrada nemajetkové újmy osobám blízkým (srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 14. 10. 2021 sp. zn. 25 Cdo 3468/2019).

Zjistit více

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých zaměstnance, který zemřel v důsledku pracovního úrazu

30. Červen 2023

Dle § 271h zákoníku práce náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, tedy vůči kterým měl vyživoací povinnost, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

Podmínkou není, že zamřelý zaměstnenec tuto povinnost plnil. Rovněž není podmínkou to, aby tato vyživovací povinnost, resp. její výše, byla stnanovena soudem.
 
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě, a 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. K případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.
 
Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit částku, do které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku pro dou po skončení pracovní neschopnosti.

Zjistit více

Máte zájem o konzultaci?

Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve, jak to bude možné.

Advokátní kancelář Holub & Spol.

Kleinerova 1504/24

272 01 Kladno

Odesláním zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů. Stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.